Werkwijze


 

Letselschade.

Op het moment dat er behoefte is aan medische advisering is de praktische gang van zaken in zeer grote lijnen (en zonder volledig te zijn) globaal als volgt:

1.      Aangeleverd wordt een aanvraag / brief met vraagstelling alsmede daarbij de beschikbare medische stukken en / of beeldvormende diagnostiek (veelal op CD of DVD tegenwoordig).

2.      Wij verwerken de aanvragen in volgorde van binnenkomst.

3.      Een (incidenteel) verzoek om een beoordeling met spoed dan wel voor een bepaalde datum moet expliciet in de aanvraag-brief worden vermeld. In de praktijk gaan opdrachtgevers hier zorgvuldig mee om (zonodig) en is het op die wijze altijd goed mogelijk gebleken zodat de wisselende en soms wat lange “doorlooptijd” geen knelpunt vormt voor de belangenbehartiging.

4.      Na dossierstudie kan het advies worden opgesteld.

5.      In het advies worden vragen en feiten zorgvuldig gescheiden van de eigen beoordeling en visie. Er is altijd een conclusie / antwoord op de gestelde vragen.

6.      In Letsel-zaken (dus na ongevallen) wordt altijd aandacht besteed aan de aard van het letsel, de eventuele beperkingen en / of een percentage functieverlies als ook de vraag of er sprake is van een eindsituatie en / of toekomstrisico's. Tevens altijd een advies ten aanzien van de verdere gang van zaken (medisch traject) zoals evt. nadere informatie, reintegratie-aspecten en / of een expertise-onderzoek.

7.      Indien / zodra er behoefte is aan een afrondend Medisch Specialistisch Expertise-onderzoek kan een concept-tekst (vraagstelling) worden bijgevoegd. Daarbij worden meestal meerdere mogelijkheden (namen deskundigen) vermeld.

8.      Het advies wordt met de nota en eventuele bijlagen (concept-expertises, eindrapport) aan de opdrachtgever gezonden.

9.      Het originele medisch dossier bevindt zich bij onze opdrachtgever en is apart / gescheiden van de overige dossierstukken opgeslagen. Deze werkwijze is aan de “slachtofferzijde” mogelijk omdat er gewerkt wordt met een “dubbele machtiging” bij het opvragen van de medische informatie; belangenbehartiger en medisch adviseur worden daarbij beiden gemachtigd de stukken in te zien.

 

BelastbaarheidsOnderzoeken in letselzaken verlopen in praktische zin conform de hierna beschreven procedure in een UWV-zaak. De vraagstelling is echter anders omdat er nog geen sprake is van een al bestaand BP of FML. Doel van het onderzoek is immers om op dat op te stellen.

 

In AOV-zaken wordt vrijwel altijd een beoordeling op de stukken verricht. Vaak is er al een (eenzijdig) expertise-onderzoek op verzoek van de medisch adviseur van de AOV-verzekeraar verricht.

 

  

Verzekeringsgeneeskunde.

De normale gang van zaken hier is in grote lijnen en zonder volledig te zijn als volgt:

1.      Aanleveren van een aanbiedingsbrief met daarin de vraagstelling alsmede bijvoegen van de relevante UWV-stukken. Van belang is in elk geval om te vermelden om welke procedure het gaat (WAO, WIA, ZW), wat de datum in geding is en op welke vraag / vragen antwoord wordt gewenst.

2.      Over het algemeen wordt met name gevraagd om te beoordelen of de beperkingen door het UWV (primaire en / of bezwaar-VA) wel zorgvuldig en / of correct zijn vastgesteld. Met name als het ook / expliciet de bedoeling is de volledige belastbaarheid zelf vast te stellen en een FML op te stellen is een volledig (spreekuur-) onderzoek noodzakelijk.

3.      Bij de beoordeling is er ook aandacht voor de vraag of de geduide functies mogelijk overschrijdingen bevatten ten aanzien van de vastgestelde belastbaarheid (FML UWV, eigen conclusies tav de belastbaarheid).

4.      Als er tot een volledig eigen onderzoek is besloten dan wordt door ons secretariaat telefonisch contact gezocht met betrokkene om een afspraak te maken.

5.      Voor het onderzoek wordt dossierstudie verricht en wordt het onderzoek voorbereid. Het onderzoek zelf neemt veelal ongeveer een uur in beslag (soms korter, soms langer). Na afronding van het onderzoek wordt het rapport in concept opgesteld.

6.      Het concept wordt in principe voor akkoord eerst voorgelegd aan betrokkene (inzage- en correctierecht voor feitelijke onjuistheden). Uiteraard mag iemand ook inhoudelijke opmerkingen maken maar een “recht” op wijziging is er niet omdat het gaat om een eigen onafhankelijke beoordeling door de verzekeringsarts.

7.      Het definitieve rapport wordt hierna naar onze opdrachtgever gezonden. In het geval iemand het rapport niet eerst zelf hoeft te zien wordt het rapport direct in definitieve vorm naar onze opdrachtgever gezonden met het verzoek wel eerst met betrokkene af te stemmen of het rapport inderdaad aan derden mag worden toegezonden.

 

Schellerbergweg 27A
8017 BM Zwolle
tel.:  038 - 4604971 
fax: 038 - 460 4972
info@mabwolthuis.nl
Delta Webdesign