Verzekeringsgeneeskunde

Het komt regelmatig voor dat er een “verzekerde” (cliënt UWV) het niet eens is met de beslissing van het UWV welke veelal het gevolg is van een onderzoek door en Verzekeringsarts en / of Arbeidsdeskundige.

Een verzekerde kan dan rechtsbijstand zoeken bij een advocaat of rechtshulp- dan wel rechtsbijstands-verlener. Vaak blijkt er dan behoefte te zijn aan een beoordeling door een onafhankelijk verzekeringsarts teneinde te achterhalen of de beoordeling bij het UWV wel voldoende zorgvuldig is verricht.

Dergelijk onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig onderzoek kunnen door ons worden verricht. Daarbij zijn er 2 mogelijkheden

  • Een beoordeling op de stukken, al dan niet aangevuld met een (telefonische) anamnese.
  • Een beoordeling op de stukken, aangevuld met een volledig eigen onderzoek (anamnese, lichamelijk onderzoek) op onze kantoorlocatie.

Een beoordeling op de stukken is mogelijk als het dossier geheel volledig is en van een aanvullend eigen lichamelijk onderzoek / observatie geen wezenlijk nieuwe feiten of omstandigheden worden verwacht.
Bovendien speelt hierbij de overweging dat het rapport van de beoordelend Verzekeringsarts (UWV) reeds voldoende feiten en argumenten / onderbouwing behoort te bevatten om het (bijgevoegde) FML te kunnen dragen. Als dat niet het geval is, is dat een serieuze en niet te negeren aanwijzing voor onvolledigheid en (dus) onzorgvuldigheid. In een dergelijke situatie zal er sneller tot een volledig eigen (spreekuur-) onderzoek worden besloten, maar eea is ook / mede afhankelijk van de vraagstelling en de stand van zaken in het dossier.

Meest voorkomend zijn procedures tegen een Beslissing Op Bezwaar, dus nadat de bezwaar-procedure bij het UWV al is doorlopen maar waarbij afwijzend is beslist. Dat is dan een “beroepszaak” omdat het beroep bij een Rechtbank wordt ingesteld. Het komt ook voor dat het gaat om een Hoger-Beroepszaak, dus om een procedure bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB), nadat er ook in Hoger Beroep een afwijzing is geweest. Over het algemeen gaat het om een beslissing in het kader van de WAO of (inmiddels) WIA / WGA maar ook beoordelingen in het kader van de ZiekteWet (ZW, eigen werk) en Wajong komen regelmatig voor.

BelastbaarheidsOnderzoeken (in letselzaken):
In dossiers waarin wij niet als medisch adviseur zijn betrokken verrichten wij deze onderzoeken. Doel daarvan is om de belastbaarheid van iemand vast te stellen alsmede een BelastbaarheidsProfiel (FIS- dan wel FML-afgeleid).
Vaak is in deze situatie eerder al eens een medisch specialistisch onderzoek verricht maar is het partijen niet gelukt om op basis daarvan in gezamenlijk overleg de beperkingen vast te stellen.

AOV-zaken.
Hier gaat het om een geschil met een (particuliere) AOV-verzekeraar. Vaak is ook hier al een medisch specialistisch expertise-onderzoek verricht alsmede een AD-onderzoek. De systematiek van deze beoordelingen is in praktische zin conform de werkwijze bij een UWV-procedure (op de stukken), alleen is de beoordeling inhoudelijk wel anders omdat hier gewerkt wordt met “passende arbeid” en niet met “gangbare arbeid” (UWV).

Schellerbergweg 27A
8017 BM Zwolle
tel.:  038 - 4604971 
fax: 038 - 460 4972
info@mabwolthuis.nl
Delta Webdesign