Letselschade (ook wel Personenschade genoemd).

Het begrip Letselschade is (veel) breder dan het in eerste instantie lijkt. Kort gezegd gaat het in alle gevallen om een vorm van een lopende Aansprakelijkheidsprocedure bij mensen welke materiële en immateriële schade lijden als gevolg van lichamelijk en / of psychisch letsel. Daarbij kan het voorwerp van onderzoek telkens anders zijn.

Voor de medisch adviseur is van belang dat er globaal 2 fasen in een aansprakelijkheids-zaak spelen;

  • De eerste fase waarin de Aansprakelijkheid nog niet is erkend en dus nog niet vast staat.
  • Het vervolg hiervan waarbij de omvang van de schade moet worden vastgesteld.

De discussie in de eerste fase is een geheel andere dan in de tweede fase. Met name bij mogelijk medisch onzorgvuldig handelen kan dit reeds een langdurig proces zijn Bij verkeersongevallen staat de aansprakelijkheid over het algemeen al vast (dan wel de verdeling daarvan) zodat deze eerste fase meestal geen grote rol speelt.

Als de aansprakelijkheid vast staat kunnen we ons concentreren op de aard van het letsel en het vaststellen van de (tijdelijke en mogelijk blijvende) ongevalsgevolgen. Voor de medisch adviseur gaat het daarbij om de medische aspecten.

We komen in onze adviespraktijk overwegend de volgende letselschade-zaken tegen:

  1. Letselschade in engere zin waarbij het gaat meestal om de gevolgen van een verkeersongeval (grootste deel van de dossiers) of om een bedrijfs(-verkeers-) ongeval. Ook andere oorzaken zoals mishandeling komen voor.
  2.  OngevallenPolissen. Hierbij gaat het uiteindelijk om de vraag naar de mate van Blijvende Invaliditeit (BI) dan wel Functieverlies van een bepaald lichaamsdeel (Gliedertax in polis-voorwaarden bepalen de omvang van het eenmalig uit te keren bedrag).
  3. Mogelijk Medisch Onzorgvuldig handelen. In deze situatie wordt vaak een eerste Medisch Advies gevraagd op basis van een Medisch HaalbaarheidsOnderzoek (MHO) met offerte.

De taak van de Medisch Adviseur is primair om de Medische Uitgangspunten ten behoeve van afwikkeling te formuleren.

Daartoe wordt normaalgesproken een eerste Medisch Advies gegeven waarin alle relevante aspecten, voor zover op dat moment mogelijk, worden beoordeeld. Verder wordt het hele medisch traject begeleid en wordt dit traject veelal afgerond middels het (laten) uitvoeren van een medisch specialistisch expertise-onderzoek en een slot-advies.

Er wordt dus over het algemeen geen eigen onderzoek (anamnese, lichamelijk onderzoek) verricht; Het eigen onderzoek / deze analyse bestaat dus normaalgesproken uit dossierstudie en advisering en de belangrijkste Medische Uitgangspunten voor afwikkeling worden in het overgrote deel bepaald middels het al genoemde expertise-onderzoek.

Letselschade
Schellerbergweg 27A
8017 BM Zwolle
tel.:  038 - 4604971 
fax: 038 - 460 4972
info@mabwolthuis.nl
Delta Webdesign